Krasnoff House

Miami, Florida

 

© 2016 Shulman + Associates